Kamil Sygidus

Prezes Zarządu, Fundator

Ur. 17 marca 1987 r. w Kętrzynie (Polska). Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent studiów doktoranckich w dyscyplinie nauk o polityce na Wydziale Nauk Społecznych (Instytut Nauk Politycznych) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W styczniu 2019 roku obronił pracę doktorską pt. Uwarunkowania i perspektywy ukształtowania się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Autor blisko 30 artykułów naukowych oraz redaktor kilkunastu monografii wydawanych w Polsce i za granicą. Aktywny uczestnik kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Członek i przewodniczący komitetów organizacyjnych, a także inicjator ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń naukowych. Założyciel wydawnictwa Bookmarked Publishing & Editing oraz wydawca szeregu monografii naukowych. Pomysłodawca i Fundator Fundacji SCIRE.

Dorobek naukowy i doświadczenie

 

 1. Artykuły

  1. Сиґідус К., Горбач O., Порівняльний аналіз Європейської Стратегії Безпеки (2003) та Глобальної Стретегії Європейського Союзу (2016), „Гуманiтарнi вiзїi” 2017, t. 3, nr 2, s. 57-62.

  2. Sygidus K., People’s Self-Defense of Lviv Region as an example of Civic Organization serving Security of the Local Community, w: Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Ujęcie interdyscyplinarne (tom II), red. M. Chełminiak, K. Sygidus, P. Kolmann, Olsztyn 2017, s. 149-156.

  3. Gorbach O., Sygidus K., Громадська діяльність у розвитку міста, w: 25 lat Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy – próba bilansu, red. K. Sygidus, O. Gorbach, Olsztyn – Lwów 2017, s. 290-294.

  4. Sygidus K., Evolution of the European Union Security Strategy in the period of 2003-2016, w: Wymiary integracji europejskiej, red. T. Astramowicz-Leyk, M. Chełminiak, K. Sygidus, O. Gorbach, Olsztyn – Lwów 2017, s. 33-41.

  5. Sygidus K., „Nowe media” w kontekście rewolucji arabskich z 2011 roku, w: Partie polityczne i ich liderzy we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia politologiczne, red. W. Tomaszewski, M. Chełminiak, Olsztyn 2016, s. 96-113.

  6. Sygidus K., Bezpieczeństwo w Europie oraz jego aktualne zagrożenia w świetle Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (2003), w: Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Sygidus, O. Gorbach, D.M. Mościcka, A. Jurkun, R. Kordonski, Lwów – Olsztyn 2016.

  7. Sygidus K., Powstanie i działalność Samoobrony Lwowa jako przejaw procesu upodmiotawiania społeczeństwa Ukrainy, w: Ukraina. Konflikt, transformacja, integracja, red. K. Sygidus, O. Gorbach, D.M. Mościcka, W. Kotowicz, Olsztyn – Lwów 2016, s. 109-121.

  8. Sygidus K., Ewolucja Strategii Bezpieczeństwa UE w latach 2003-2016 na podstawie analizy Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (2003) oraz Globalnej Strategii dla Unii Europejskiej (2016), w: Bezpieczeństwo w XXI wieku. Wymiar praktyczny i teoretyczny, red. K. Tybuchowska-Hartlińska, D. Mościcka, Olsztyn 2016, s. 77-88.

  9. Sygidus K., Europejska Strategia Bezpieczeństwa (2003) – próba bilansu, w: Problemy i zagrożenia we współczesnym państwie. Wybrane zagadnienia z perspektywy politologicznej, red. W. Tomaszewski, D. Mościcka, Olsztyn 2016, s. 18-34.

  10. Sygidus K., Kryzys ukraiński oraz aktualne problemy bezpieczeństwa w kontekście europejskiej strategii bezpieczeństwa, w: Europejska integracja a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny oraz wartości, red. K. Sygidus, O. Horbach, Lwów – Olsztyn 2016, s. 412-418.

  11. Sygidus K., Kryzys na Ukrainie w świetle koncepcji zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona, w: Ku zderzeniu cywilizacji? Paradygmaty stosunków międzynarodowych na przełomie XX i XXI wieku, red. K. Sygidus, O. Yaremchuk, R. Kordonskyy, Lwów 2015, s. 12-26.

  12. Sygidus K., Rozwój mediów nowej generacji a możliwości ich wykorzystania jako społecznych narzędzi walki politycznej. Przypadek „Arabskiej Wiosny”, w: Przeobrażenia ponowo-czesnego społeczeństwa, red. K. Sygidus, S. Terepishchyi, O. Yaremchuk, R. Kordonskyy, Kijów 2015, s. 189-205.

  13. Sygidus K., Arabska Wiosna? Terminologiczne wątpliwości w kontekście badań nad rewolucjami arabskimi z przełomu 2010 i 2011 roku, „Szkice Humanistyczne” 2014, t. XIV, nr 1-2 (vol. 34), s. 43-55.

  14. Sygidus K., Syryjska wojna domowa – konflikt lokalny czy zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego?, w: Współczesne oblicza bezpieczeństwa, red. E.M. Guzik-Makaruk, Białystok 2015, s. 55-63.

  15. Сиґідус К., Українська криза в контексті концепції зіткнення цивілізацій Самуеля Ф. ґантінгтона, „Гілея: науковий вісник” 2015, nr 98 (7), s. 377-383.

  16. Sygidus K., Arabska Wiosna na łamach „The New York Times”, „Dokonania Młodych Nau-kowców” 2014, nr 5, s. 730-735.

  17. Sygidus K., Mit Arabskiej Wiosny. Studium nad przyczynami protestów w państwach arabskich z przełomu 2010 i 2011 roku, „Dokonania Młodych Naukowców” 2014, nr 5, s. 724-729.

  18. Sygidus K., Przeobrażenia świata arabskiego w latach 2010-2014. Przedmiot badań w perspektywie polskich naukowców oraz przegląd najważniejszych opracowań krajowych, „Dokonania Młodych Naukowców” 2014, nr 3, s. 490-494.

  19. Sygidus K., Współczesne determinanty stosunków irańsko-arabskich, „Dokonania Młodych Naukowców” 2014, nr 3, s. 484-489.

  20. Sygidus K, Kordonskyy R., Polska a kryzys na Ukrainie – stanowisko, działania dyplomatyczne i konsekwencje dla Rzeczypospolitej Polskiej, w: Актуальні проблеми і перспективи міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти, red. М.З. Мальський, І.С. Бик, М.М. Микієвич, Н.В. Антонюк, Lwów 2014, s. 238-240.

  21. Sygidus K., Strategiczne działania Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście kryzysu w Ukrainie, w: Крок за кроком до мети: стратегія успіху для України, red. О.Н. Горбач, Lwów 2014, s. 89-94.

  22. Sygidus K., Rewolucja 2.0. Nowe media – nowa rewolucja. Media społecznościowe narzędziem działań rewolucyjnych, w: Bezpieczeństwo współczesnego świata. Różne wymiary bezpieczeństwa, red. M. Baranowska-Szczepańska, K. Gajdek, Poznań 2014, s. 243-261.

  23. Sygidus K., Konfesjonalizm libański. Wpływ zróżnicowania wyznaniowego na ustrój i praktykę polityczną Libanu, w: Duchowa polifonia Europy, red. S. Terepishchyi, R. Kordonskyy, K. Sygidus, Kijów 2014, s. 154-167.

  24. Sygidus K., Przeobrażenia świata arabskiego w utworach arabskich wykonawców muzyki rap, w: Гуманітарний корпус, red. Є.В. Кучеренко, С.С. Русаков, Kijów 2014, s. 277-285.

  25. Sygidus K., Demograficzne uwarunkowania tunezyjskich protestów z przełomu 2010 i 2011 roku, w: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, red. M. Kuczera, Kraków 2014, s. 90-99.

  26. Sygidus K., Mit Arabskiej Wiosny. Studium nad przyczynami protestów w państwach arabskich z przełomu 2010 i 2011 roku, w: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, red. M. Kuczera, Kraków 2014, s. 158.

  27. Sygidus K., Analiza roli „nowych mediów” w procesie wyborczym na przykładzie kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku, w: Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych 4, red. M. Kuczera, t. II, Kraków 2013.

 2. Publikacje pod redakcją

  1. Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar prawny, ekonomiczno-społeczny i międzynarodowy, red. K. Sygidus, P. Łubiński, D. Svyrydenko, Olsztyn – Kraków – Kijów 2018, 256 s.

  2. Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar społeczny (tom 1), red. K. Sygidus, P. Łubiński, D. Svyrydenko, Olsztyn – Kraków – Kijów 2018, 190 s.

  3. Partnerstwo polsko-ukraińskie. Bezpieczeństwo – Polityka – Społeczeństwo, red. T. Astramowicz-Leyk, W. Tomaszewski, Y. Turchyn, K. Sygidus, Olsztyn – Lwów 2017, 303 s.

  4. Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Ujęcie interdyscyplinarne (tom II), red. M. Chełminiak, K. Sygidus, P. Kolmann, Olsztyn 2017, 248 s.

  5. 25 lat Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy – próba bilansu, red. K. Sygidus, O. Gorbach, Olsztyn – Lwów 2017, 326 s.

  6. Wymiary integracji europejskiej, red. T. Astramowicz-Leyk, M. Chełminiak, K. Sygidus, O. Gorbach, Olsztyn – Lwów 2017, 220 s.

  7. Ukraina. Konflikt, transformacja, integracja, red. K. Sygidus, O. Gorbach, D.M. Mościcka, W.  Kotowicz, Olsztyn – Lwów 2016, 364 s.

  8. Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Sygidus, O. Gorbach, D.M. Mościcka, A. Jurkun, R. Kordonski, Lwów – Olsztyn 2016, 440 s.

  9. Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania (t. 3), red. R. Kordonski, O. Struk, D. Kamilewicz-Rucińska, Ł. Muszyński, J. Ruciński, K. Sygidus, Lwów – Olsztyn 2016, 376 s.

  10. Європейська інтеграція та національнаідентичність: інституційний і ціннісний виміри, red. K. Sygidus, O. Gorbach, Lwów – Olsztyn 2016, 495 s.

  11. Сучасна Україна: конфлікт-трансформація-інтеграція, red. K. Sygidus, O. Gorbach, Olsztyn – Lwów 2016, 272 s.

  12. Quo vadis humanitas? Wyzwania i perspektywy rozwoju środowiska międzynarodowego w XXI wieku, red. R. Kordonski, O. Struk, K. Sygidus, J. Ruciński, Lwów – Olsztyn 2015, 328 s.

  13. Ku zderzeniu cywilizacji? Paradygmaty stosunków międzynarodowych na przełomie XX i XXI wieku, red. K. Sygidus, O. Yaremchuk, R. Kordonski, Lwów 2015, 236 s.

  14. Przeobrażenia ponowoczesnego społeczeństwa, red. S. Terepishchyi, O. Yaremchuk, R. Kordonskyy, K. Sygidus, Kijów 2015, 268 s.

  15. Duchowa polifonia Europy, red. S. Terepishchyi, R. Kordonskyy, K. Sygidus, Kijów 2014, 236 s.

 3. Konferencje

  1. Wojna hybrydowa: zjawisko i reagowanie, Fundacja Centrum Badań Polska – Ukraina, Lwów 11.06.2019:
  – Referat: Formacje paramilitarne i ich rola w działaniach hybrydowych

  2. XIV Studencko-Doktoranckie Forum Naukowe. „Bezpieczeństwo i polityka – zależności, priorytety, szanse i zagrożenia”, INP UWM w Olsztynie, Olsztyn 26.05.2017:
  – Referat: Znaczenie upodmiotowienia społeczeństwa na Ukrainie dla procesu reformowania państwa oraz akcesji w struktury UE i NATO
  – członek komitetu organizacyjnego

  3. III Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe. „25 lat Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy – próba bilansu”, INP UWM w Olsztynie, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Olsztyn 11-12.05.2017:
  – Referat: Uwarunkowania i perspektywy budowy społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie
  – przewodniczący komitetu organizacyjnego

  4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo XXI wieku – wymiar praktyczny i teoretyczny”, INP UWM w Olsztynie, 3.06.2016 Olsztyn:
  – członek komitetu organizacyjnego

  5. II Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe. „Integracja europejska a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny i wartości”, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”, INP UWM w Olsztynie, Lwów 12-13.05.2016:
  – Referat: Kryzys ukraiński oraz aktualne problemy bezpieczeństwa w kontekście Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa
  – przewodniczący komitetu organizacyjnego

  6. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Władza w przestrzeni społecznopolitycznej. Pomiędzy sprawowaniem a obywatelską suwerennością władzy”, INP UWM w Olsztynie, Olsztyn 30-31.05.2016:
  – członek komitetu organizacyjnego

  7. „Migration Process in the Modern World”, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franko, Lwów 22.04.2016:
  – Referat: Migration processes in the Context of Ukrainian Political Situation

  8. I Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe. „Współczesna Ukraina. Konflikt – transformacja – integracja”, INP UWM w Olsztynie, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”, Olsztyn 18-19.12.2015:
  – Referat: Samoobrona Lwowa jako przejaw procesu budowania ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego
  – przewodniczący komitetu organizacyjnego

  9. „Current problems of international relations: political, legal, economic, educational and cultural aspects”, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franko, Lwów 29.10.2015:
  – Referat: Narodowa Samoobrona we Lwowie jako przykład społecznej kontroli służb porządku publicznego oraz sposób na walkę z przestępczością
  – członek komitetu organizacyjnego

  10. „UN Millenium Development Goals: Achievements and Prospects”, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franko, Lwów 17.09.2015:
  – Referat: Problem ubóstwa w świecie arabskim sprzed i po rewolucjach z przełomu 2010 i 2011 roku w świetle założeń Milenijnych Celów Rozwoju
  – członek komitetu organizacyjnego

  11. “International integration processes: historical experience, modern challenges and prospects”, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu “Politechnika Lwowska”, Lwów 24-25.04.2015:
  – Referat: Proeuropejskie aspiracje Ukrainy w świetle koncepcji zderzenia cywilizacji Samuela P. Huntingtona

  12. „Sociocultural, Political, Legal and Economic Aspects of the International Envirnonment Development”, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Ivana Franko, Lwów 16-17.04.2015:
  – Referat: Caliphate in the ХХІst century – the Islamic State as a subject of international relations?
  – członek komitetu organizacyjnego

  13. „Religia i fundamentalna nauka w dobie globalizacji”, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Lwów 20-21.03.2015:
  – Referat: Religia, fundamentalizm, globalizacja – czynniki sprawcze Państwa Islamskiego?

  14. Seminarium Naukowe MAK – Młodzi – Aktywni – Kreatywni pt. „Działalność kulturowo-społeczna młodych naukowców – doświadczenia, inspiracje, obszary zainteresowań badawczych”, UWM w Olsztynie, Olsztyn 20.01.2015:
  – Referat: Badania nad procesem przeobrażeń państw arabskich w wyniku protestów z przełomu 2010 i 2011 roku

  15. „Conflict and Dialogue in the Middle East”, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa 8-9.12.2014:
  – Referat: The Islamic State as a Result and Source of Conflict in the Middle East

  16. „Europa w XXI wieku – nowe wyzwania polityczne i bezpieczeństwo społeczno-gospodarcze”, INP UWM w Olsztynie, Olsztyn 26.11.2014:
  – Referat: Przemiany społeczno-polityczne świata arabskiego źródłem zagrożeń dla Europy

  17. „Filozofia i religia w przestrzeni współczesnej kultury”, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie, Kijów 7-8.11.2014:
  – Referat: Arab world transitions in the works of Arab rap music performers

  18. „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze MENA”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 7.11.2014:
  – Referat: Al-Kaida Islamskiego Maghrebu oraz inne ugrupowania terrorystyczne w arabskich państwach basenu Morza Śródziemnego po rewolucjach z 2011 roku

  19. „Contemporary problems of the international relations: political, economic, legal aspects”, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franko, Lwów 23-24.10.2014:
  – Referat: Polska a kryzys na Ukrainie – stanowisko, działania dyplomatyczne i konsekwencje dla Rzeczypospolitej Polskiej

  20. „Krok za krokiem do celu: strategia sukcesu dla Ukrainy”, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”, Lwów 21.10.2014:
  – Referat: Strategiczne działania Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście kryzysu na Ukrainie

  21. „I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytetu Gdańskiego o Bezpieczeństwie”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 16-17.10.2014:
  – Referat: Regionalne i globalne zagrożenia wynikające z działalności Państwa Islamskiego

  22. „War and Words”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 26-27.09.2014:
  – Referat: Rap na pierwszej linii frontu: Arabska Wiosna w utworach typu protest song

  23. „The European Union and Asia. Perspectives, Challenges and Opportunities”, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 16.09.2016:
  – Referat: Syria, from the European Union Point of view

  24. “Memory Forgetting and Creating”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 11-12.09.2014:
  – Referat: The Ideals of the Arab Spring versus Reality: Have Egyptians Forgotten for What They Fought?

  25. „(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 17.06.2014:
  – Referat: Najgorsze państwo do bycia kobietą. Sytuacja kobiet w Egipcie w kontekście Arabskiej Wiosny

  26. „Nauczyciel – Wychowawca – Pedagog. Wyzwania i zadania”, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli), Stalowa Wola 12.06.2014:
  – Referat: E-learning – suplement czy substytut nauczyciela akademickiego?

  27. „Prześladowani za wiarę. Represje religijne we współczesnym świecie”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 6.06.2014:
  – Referat: Sytuacja mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie a Arabska Wiosna – perspektywa poprawy czy eskalacja prześladowań

  28. „Wiara a polityka i prawo. Wpływ wyzwań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych na scenę polityczną i opinię publiczną”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2.06.2014:
  – Referat: Konfesjonalizm libański – wpływ zróżnicowania wyznaniowego na ustrój i praktykę polityczną w Libanie. Ocena efektywności oraz możliwości jego implementacji w innych państwach arabskich

  29. „Problematyka migracji – nowoczesny wymiar i trendy”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 29.05.2014:
  – Referat: Migracyjny kontekst Arabskiej Wiosny

  30. I Studencko-Doktoranckie Forum Bezpieczeństwa. „Bezpieczeństwo w XXI wieku – wymiar lokalny, regionalny, państwowy i międzynarodowy”, INP UWM w Olsztynie, Olsztyn 24.05.2014:
  – Referat: Youth bulge. Demografia czynnikiem destabilizującym sytuację wewnętrzną państw arabskich?

  31. XI Dni Arabskie. „Ciągłość i zmiana w świecie islamu”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 20-21.05.2014:
  – Referat: Etniczny aspekt protestów, rewolucji i wojen domowych w państwach w państwach arabskich na przełomie 2010 i 2011 roku

  32. „Współczesna oblicza bezpieczeństwa”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 9-10.05.2014:
  – Referat: Syryjska wojna domowa – konflikt wewnętrzny czy czynnik destabilizujący międzynarodowe bezpieczeństwo?

  33. „Komunikowanie w Afryce i jego endo- i egzogeniczne aspekty. Etniczność – kultura – religia – polityka – gospodarka – społeczeństwo – media”, INP UWM w Olsztynie, Olsztyn 6-7.05.2014:
  – Referat: Skomplikowane relacje muzułmańsko-koptyjskie. Historia, teraźniejszość oraz perspektywy w kontekście przemian z 2011 roku

  34. Konferencja Młodych Naukowców „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki VI edycja”, Gdańsk 26.04.2014:
  – Referat: Mit Arabskiej Wiosny. Studium nad przyczynami protestów w państwach arabskich z przełomu 2010 i 2011 roku

  35. XI Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Forum Naukowe. „Trzy wielkie rocznice. 25 lat po Okrągłym Stole, 15 lat w NATO, 10 lat w Unii Europejskiej”, INP UWM w Olsztynie, Olsztyn 11-12.04.2014:
  – Referat: 9 gabinetów I dekady III RP. Trudna reminiscencja pluralizmu na polskiej scenie politycznej

  36. „Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia”, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 20.03.2014:
  – Referat: Rewolucja 2.0. Nowe media – nowa rewolucja?

  37. Konferencja Młodych Naukowców „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki V edycja”, Kraków 11.01.2014:
  – Referat: Demograficzne uwarunkowania tunezyjskich protestów w 2011 roku

  38. „Towards the New Middle Eastern Society. Expectations and Reality after the Arab Spring”, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa 18-19.11.2013:
  – Referat: Facts and Myths about causes of the Arab Revolutions in 2011

  39. X Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Forum Naukowe. „Społeczeństwo – wczoraj, dziś, jutro. Media nowej generacji, a przemiany społeczno-polityczne”, INP UWM w Olsztynie, Olsztyn 19-20.04.2013:
  – Referat: Media społecznościowe, a przemiany społeczno-polityczne w państwach arabskich 2011-2013

  40. Konferencja Młodych Naukowców. „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki”, Gdańsk 13.04.2013:
  – Referat: Media społecznościowe a współczesna polityka

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com

  Cart